rp_fec-300×200.jpg

Ðîññèéñêèå ó÷åáíèêè â îäíîé èç øêîë, â Ñèìôåðîïîëå (Êðûì), âî âòîðíèê, 12 àâãóñòà 2014 ã.  êðûìñêèå øêîëû çàâåçëè ðîññèéñêèå ó÷åáíèêè. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*